Iwama Shin-Shin Aiki Shuren-kai Shin-Shin Aiki-juku


Address:


HOME: 26-2 Yoshioka Kasama-shi Ibaragi-ken Japan


DOJO: 53-1 Yoshioka Kasama-shi Ibaragi-ken Japan


Contact:


HOME: 0299-45-2224


FAX: 0299-45-6056


E-MAIL: iwamajuku@ybb.ne.jp